OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA STRANAKA ODVJETNIČKOG UREDA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon), Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d.o.o. (dalje u tekstu: Ured) Vas, u svojstvu voditelja obrade, obavještava o načinu obrade vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade: Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d.o.o., Rijeka, F. Supila 6/III
e-mail adresa: info@odkkp.hr


I. OBVEZA ČUVANJA ODVJETNIČKE TAJNE


Prije svega ističe se da, u skladu sa čl. 13. Zakona o odvjetništvu, postoji obveza čuvanja kao odvjetničke tajne svih podataka koje kao stranka povjerite Uredu ili koji u zastupanju Vas kao stranke postanu poznati na drugi način, a koja obveza obuhvaća širi krug podataka od osobnih podataka na koji se odnosi ova obavijest. Istu obvezu imaju i svi zaposlenici Ureda.


II. KATEGORIJE I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA


U tijeku Vašeg zastupanja nužno je prikupljanje, te daljnja obrada određenih osobnih podataka. Vaši osobni podaci se mogu obrađivati temeljem Zakona o odvjetništvu, sklopljenog ugovora ili na temelju odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Osim navedenih slučajeva, u određenim slučajevima obvezna je obrada Vaših podataka radi poštivanja pravnih obveza (primjerice vođenja i izdavanja knjigovodstvenih isprava ili poštivanje propisa o sprečavanju pranja novca) te se Vaši osobni podaci mogu obrađivati i u svrhu vođenja evidencije predmeta.

Ured može prikupljati i obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:

Ured ove osobne podatke obrađuje sa svrhom izvršavanja ugovora o zastupanju odnosno zastupanja po drugoj osnovi te izvršavanja ugovora o pružanju drugog oblika pravne pomoći. Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno radi pružanja zatražene pravne pomoći, odnosno može postojati zakonska obveza za obradu određenih osobnih podataka, kao primjerice obveza temeljem Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Vaši osobni podaci mogu biti obrađeni i u svrhu izdavanja računa za pruženu pravnu pomoć te vođenja knjigovodstvenih isprava sukladno mjerodavnim propisima.


III. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I PRIMATELJI


Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju).
Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji Vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.), odvjetnici i odvjetnički vježbenici koji pružaju usluge zamjene u skladu sa Zakonom o odvjetništvu, pružatelji usluga IT podrške, kreditne i financijske institucije i slično, javni bilježnici, protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka, vještaci, sudski tumači i prevoditelji, treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja Vaših osobnih podataka, ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano uz svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja našeg legitimnog interesa.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet će se potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osigurala jednaka razina zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku putem gore navedenih kontakt podataka možete dobiti informaciju prenose li se Vaši osobni podaci izvan EU kao i o poduzetim mjerama zaštite.


IV. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA


Vaši osobni podaci se čuvaju:

V. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA


Poduzimaju se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. U zaštiti Vaših osobnih podataka postupa se u skladu s našim Internim aktom o zaštiti osobnih podataka.


VI. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA


Kao ispitanik, imate pravo obratiti se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje Vam pripadaju, kao primjerice pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na zaborav (brisanje), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i imate pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka nužno je da zahtjev za ostvarivanje prava bude predan u pisanom obliku. Zahtjev se predaje neposredno u sjedištu našeg Ureda, poštom ili e-mailom. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati. Ako je zahtjev anoniman, a ne možemo na lak i dostupan način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu se neće postupiti. U roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva biti ćete obaviješteni o odluci Ureda i poduzetim radnjama.


Važeće od: 25.5.2018.


Posljednje ažuriranje: 09.01.2020. godine